ANUNȚ concurs de promovare în grad profesional pe funcția contractuală de informatician, grad S1

Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Sărat cu sediul în Str. Ștefan cel Mare Nr. 17, Râmnicu  Sărat, Buzău, organizează concurs de promovare în grad profesional pe funcția contractuală de informatician, grad S1.

Concursul va avea loc în data de 31 martie 2023 la sediul instituției conform programului de mai jos.

 

ORELE:

9.00 – întrunirea comisiei

9.30 – întocmirea subiectelor

10.00 – 12.00 – desfășurarea probei scrise

14.00 – comunicarea rezultatelor

 

Pentru a promova într-un post contractual de conducere vacant candidaţii trebuie să indeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 aI Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 6. f) indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvărşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvărşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la examenul de promovare sunt:

– studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licenţă;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale – minimum 3 ani.

 

TEMATICĂ

 

 1. Rețele de comunicare LAN, WAN, Internet, Intranet, protocoale, arhitecturi.
 2. Echipamente de rețea si comunicație.
 3. Instalari și configurări de echipamente în rețelele locale structurate
 4. Adminstrarea rețelelor de calculatoare
 5. Securitate și mentenanță, programe antivirus.
 6. Cloud computing, partajarea fisierelor, stocare, lucru in cloud, backup si restaurare.
 7. Instalare software (stații de lucru, imprimante). Licențe.
 8. Instalare și configuare Windows 10, Microsoft Office.
 9. Arhitectura calculatoarelor personale, hardware, diagnosticare defecte, depanare
 10. Sisteme de operare Windows, Linux
 11. Suita Microsoft Office 365 ( Word, Excel.Access, Power Point, Publisher, Teams, Onedrive) si Google Suite( cu accent pe Classroom. Google Forms, Calendar, Drive)
 12. Internet, servicii Internet
 13. Creare si actualizare siteuri. Limbajul HTML.
 14. Platforme educationale, administrare si configurare GSuite si ADMA.
 15. Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Invațamântului din România(SIIIR).

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 • LEGEA nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;
 • Regulamentulde organizareși funcționarea unităților de învățământpreuniversitarcu modificărileși completărileulterioare, aprobat prin ORDINUL nr. 5079/2016;
 • BURAGA Sabin – 2005 Proiectarea siturilor Web – design şi funcţionalitate, Iaşi, Polirom;
 • CERCHEZ Emanuela – Internet. Utilizarea rețelei Internet;
 • Luke Welling, Laura Thomson – DezvoltareaaplicatiilorWEBcuPHP și MySQL, Ed. Teora
 • Dima Gabriel – Visual FoxPro 7.0, Ed. TEORA
 • Steve Bain – Corel Draw 12. Ghidul oficial, Ed. ALL
 • Utilizarea computerului – Windows 7, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Utilizarea computerului – Windows 8, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Editare de text – Microsoft Word 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Calcul tabelar – Microsoft Excel 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Utilizare SIIIR – https://siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri;
 • Administrare site: https://docs.joomla.org/, https://www.example.com/
 • https://onedrive.live.com/?authkey=%21AF4Qkqew4f7eUoc&id=BFD426074FCB2430%2110130&cid=BFD426074FCB2430