ANUNȚ concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE SECRETAR S I, 1/2 NORMĂ- durata nedeterminată

In conformitate cu prevederile H.G. Nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Școala Gimnaziala Nr 1 Rm. Sārat, judeţul Buzāu, organizeazā  concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE SECRETAR S I, 1/2 NORMĂ- durata nedeterminata.

 

Condiţii pentru participare la concurs:

 1. are cetățenia romana si domiciliul in Romania ;
 2. are vârsta minima de 18 ani reglementata de prevederile legale ;
 3. are capacitate deplina de exercițiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legătura si serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savarsite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea;

 

Condiţii specifice pentru participare concurs:

 • studii superioare finalizate cu licență;
 • vechime în muncă de minimum 5 ani;
 • abilități certificate de operare PC.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va cuprinde următoarele documente :

 1. cererea de înscriere la concurs adresata conducătorului unitatii organizatoare ;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz ;
 3. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau după caz, o adeverința care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează; Are obligativitatea de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
 6. adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu mențiunea “apt pentru postul de secretar
 7. curriculum vitae ;

Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate in original in vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

          

                  BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:

 

 1. ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*) privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
 2. LEGEA 1/2011 din 5 ianuarie 2011, Legea educaţiei naţionale
 3. Legea Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată- Codul Muncii
 4. ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 5. OG 33/2001actualizată privind acordarea de rechizite şcolare, publicată în Monitorul Oficial nr. 496 din 23 august 2001
 6. Legea nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001-2002
 7. LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 (*actualizata*) privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare- EURO 200
 8. OMEN nr. 4742/2016 privind aprobarea statutului elevului.

Concursul va avea loc  la Școala Gimnaziala Nr 1 Rm. Sārat si va consta in:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisa si proba practica (eliminatorii) ;
 • interviu;

 

Data limitā pȃnā la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de marți, 01 octombrie 2019, ora 16,00.

Selectia dosarelor – miercuri, 02 octombrie 2019

Afisarea rezultatelor dupa selectia dosarelor-  miercuri, 02 octombrie 2019

 

Proba  scrisa se va desfasura miercuri, 09 octombrie 2019, ora 9,00.

Proba practica se va desfasura miercuri, 09 octombrie 2019, ora 12,00.

Proba interviului se va desfasura vineri, 11 octombrie 2019, ora 9,00.

 

Relaţii suplimentare la sediul: SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 RÂMNICU SĂRAT, strada Ștefan cel Mare,  Numărul 17,  JUDEȚUL BUZĂU, persoană de contact: DIRECTOR, ECHIMESCU VALERIU,  telefon:  0727103946,  fax:  0238565115

e-mail : scoalanr1_rmsarat@yahoo.com, intre orele 8.00 – 16.00.