ANUNŢ pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE CONTABIL ȘEF S I – durata nedeterminată, norma întreagă

In conformitate cu prevederile H.G. Nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Școala Gimnaziala Nr 1 Rm. Sārat, judeţul Buzāu, organizeazā  concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE CONTABIL ȘEF S I – durata nedeterminata, norma întreaga.

 

Condiţii pentru participare la concurs:

 1. are cetățenia romana si domiciliul in Romania ;
 2. are vârsta minima de 18 ani reglementata de prevederile legale ;
 3. are capacitate deplina de exercițiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legătura si serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savarsite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea;

 

Condiţii specifice pentru participare concurs :

 • studii economice superioare finalizate cu licență;
 • vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor;
 • abilități certificate de operare PC.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va cuprinde următoarele documente :

 1. cererea de înscriere la concurs adresata conducătorului unitatii organizatoare ;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz ;
 3. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau după caz, o adeverința care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează; Are obligativitatea de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
 6. adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu mențiunea “apt pentru postul de contabil sef
 7. curriculum vitae ;

Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate in original in vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

      

                  BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:

 • Legea nr. 153/2018 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa;
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr. 114/2018;
 • Ordonanța nr119/1999privind controlul intern și controlul financiar preventiv.
 • ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG423/2016 Metodologia de alocare a drepturilor de care beneficiază copiii cu CES integrați în învățământul de masă
 • Ordinul nr1917/2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice
 • Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP 517/2016-FOREXEBUG, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr1395/2010privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale;

 

Concursul va avea loc  la Școala Gimnaziala Nr 1, Rm. Sārat si va consta in:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisa si proba practica;
 • interviu;

 

Data limitā pȃnā la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de marți, 01 octombrie 2019, ora 16,00

Selectia dosarelor – miercuri, 02 octombrie 2019

Afisarea rezultatelor dupa selectia dosarelor-  miercuri, 02 octombrie 2019

 

Proba  scrisa se va desfasura miercuri, 09 octombrie 2019, ora 9,00.

Proba practica se va desfasura miercuri, 09 octombrie 2019, ora 12,00.

Proba interviului se va desfasura vineri, 11 octombrie 2019, ora 9,00.

 

Relaţii suplimentare la sediul: SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 RÂMNICU SĂRAT, strada Ștefan cel Mare,  Numărul 17,  JUDEȚUL BUZĂU, persoană de contact: DIRECTOR, ECHIMESCU VALERIU,  telefon:  0727103946,  fax:  0238565115

e-mail : scoalanr1_rmsarat@yahoo.com, intre orele 8.00 – 16.00.