BIBLIOGRAFIE pentru postul de ADMINISTRATOR PATRIMONIU

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de administrator patrimoniu

 1. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspundere în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice – cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr.98/2016 privind achiziițiile publice (clasice) publicată în MO. Nr.390/2016.
 3. HG 395/2016 norme privind achiziițiile clasice publicate în MO. NR. 390/2016
 4. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
 5. nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu completarile si modificarile ulterioare.
 6. Ordin 2634/2015 privind documentele financiar contabile (M.Of. nr. 910/2015 și M.Of. nr. 910/2015 bis)
 7. LEGEA 1 din 5 ianuarie 2011, Legea educației naționale, cu completarile si modificarile ulterioare.
 8. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamânt preuniversitar OMEN nr. 5115/15.12.2014
 9. U.G  nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;
 10. Legea nr. 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
 12. LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare – secțiunea VI.

 

Tematica concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

 1. Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, personalul unităţilor de învăţământ, răspunderea disciplinară a personalului;
 2. Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic compartimentul administrativ-organizare şi responsabilităţi;
 3. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii;
 4. Atribuţiile principale ale gestionarului, condiţii privind angajarea gestionarilor, răspunderea penală şi civilă a gestionarului;
 5. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile;
 6. Norme specifice de utilizare a documentelor a documentelor financiar-contabile;
 7. Elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele financiar-contabile;
 8. Modul de realizare a achiziţiilor  publice,  proceduri de   atribuire  a contractelorde achiziţie publică;
 9. Obligaţiile angajatorilor, obligaţiile lucrătorilor     privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 10. Evenimente (comunicarea, cercetarea,    înregistrarea    şi    raportarea    evenimentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă);
 11. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii);
 12. Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii;
 13. Dispoziţii generale, obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
 14. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
 15. Colectarea selectivă a deșeurilor.