Cerere de Decontare a cheltuielilor cu acordarea gradelor didactice

Cadrele didactice pot sa solicite decontarea cheltuielilor pe care le efectueaza pentru acordarea gradelor didactice. Pentru a primii banii, dascalii trebuie sa depuna o cerere la secretariatul scolii la care predau, insotita de chitantele sau facturile de decontat. Va prezentam mai jos un model de cerere de decontare a cheltuielilor cu acordarea gradelor didactice.

Art. 85 (1) „Finantarea activitatilor de formare continua se suporta de catre Ministerul Educatiei Nationale, prin alocarea din timp a sumelor necesare.
(2) Ministerul Educatiei Nationale asigura si sumele percepute de institutille de invatamant superior pentru instrumentarea dosarelor in vederea acordarii gradelor didactice. Persoanele care au achitat taxele de instrumentare a dosarelor depun la inspectoratul scolar la care s-au inscris, solicitarea de decontare, Insotita de documentele justificative. Decontarea sumelor se face in termen de 30 de zile de la data solicitarii”, este mentionat in lege.
Cadrele didactice pot solicita decontarea cheltuielilor cu formarea continua prin depunerea unei cereri la secretariatul scolii si vor primi banii in termen de maximum 30 de zile. Atentie, dascalii trebuie sa anexeze documentele de plata, chitante sau facturi.
Model de cerere de decontare a cheltuielilor cu acordarea gradelor didactice:
Domnule Director,
Subsemnatul(a), ………………., profesor titular pe catedra de …………………, la Scoala………….., in conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1), alin. (2) lit „b” si art. 242 alin (1), alin (2) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, precum si a prevederilor art. 87 alin. (1) din CCMUNSAIP nr….. din data de …………, va rog sa-mi aprobati decontarea sumei de …..lei, reprezentand cheltuieli in vederea acordarii gradului didactic ……
Anexez in original chitanta nr. ………………din data …………….

Data,                          Semnatura

La intocmirea bugetelor anuale ale scolilor, directorii trebuie sa tina cont de numarul cadrelor didactice care sustin gradele didactice in acel an si sa prevada sumele necesare decontarii acestor cheltuieli.
Sursa: www.portalinvatamant.ro