UPDATE – Înscriere clasa pregătitoare 2019-2020. Înscrierile încep pe 4 martie! Calendar și acte necesare


Tipul formațiunii de studiu:
Clasa pregătitoare
Tip de predare:
Normal
Mod de predare:
Tradițional
Număr de clase propuse:
4
Numărul elevilor propuși:
100

Acte necesare pentru inscrierea in clasa pregatitoare 2019-2020:

  • Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – poate fi găsită la școală,
  • Dosar plastic,
  • Copie și original după actul de identitate al părinților/tutorelui legal; (parinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezulta modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului),
  • Certificatului de naștere al copilului – copie și original,
  • Aviz epidemiologic de la medicul de familie,
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare – doar dacă copilul nu are împlinită vârsta de 6 ani și nici nu o împlinește până la 1 septembrie 2019,
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul),
  • Adeverință de la grădiniță cu mențiunea că a parcurs în 2018-2019 grupa pregătitoare.
Vor fi inscrisi la scoala copiii care au implinit varsta de 6 ani pana la 1 septembrie 2019. in cazul in care parintii/tutorii/ imputernicitii legali ai caror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv vor sa-si dea copiii la scoala, acestia isi pot sa-si inscrie copiii in invatamantul primar in clasa pregatitoare, daca dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare.
Potrivit metodologiei, au prioritate la inscriere copiii care sunt in circumscriptia scolii, adica locuiesc pe strazile adiacente scolii. in cazul in care intr-o scoala numarul cererilor de inscriere primite de la parinti al caror domiciliu se afla in afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, atunci scoala va aplica criterii de departajare generale si specifice.

Metodologia prevede drept criterii generale: 

a) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
b) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;
c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
d) existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva.
Metodologia prevede ca scolile nu pot pune drept criteriu specific existenta unor liste de preinscrieri, organizate in afara calendarului inscrierii. De asemenea, in cazul in care la o scoala pe ultimul loc liber este inmatriculat un copil din alta circumscriptie scolara, fratele sau geaman/sora sa geamana este admis/admisa la aceeasi scoala, peste numarul de locuri alocat.
In cazul in care parintele solicita inscrierea la alta scoala decat scoala de circumscriptie, acesta mentioneaza, prin bifarea acestei optiuni in cererea-tip de inscriere, daca este de acord cu inscrierea copilului la scoala de circumscriptie, in situatia in care acesta nu este admis la scoala solicitata, din lipsa de locuri libere.
Fiecare scoala va avea program de inscriere de luni pana vineri, in intervalul orar 8.00-18.00.

Pregătirea înscrierii în învăţământul primar pentru anul școlar 2019 – 2020

25 februarie 2019: Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar. Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

25 februarie 2019: Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din  Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019 – 2020, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. Afișarea unităților/instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor  solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din  Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 prevăzută în anexa nr.2 la ordin.

25 februarie 2019: Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ. Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

26 februarie – 9 martie 2019: Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

26 februarie – 9 martie  2019: Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2019 – 2020, în învățământul primar.

25 februarie – 22 martie 2019: Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.

25 februarie – 22 martie 2019: Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

25 martie 2019: Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, către comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (comisia județeană/a municipiului București).

Completarea și validarea cererilor de înscriere în clasa pregătitoare

25 februarie 2019: Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar.

4 martie – 22 martie 2019: Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri). Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare, anul școlar 2019 – 2020

25 martie 2019: Procesarea,  de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

26 – 27 martie 2019: Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.  Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

28 martie 2019: Procesarea  de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altăunitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fazăopțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

29 martie 2019: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare, anul 2019 – 2020

1 aprilie 2019: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Informarea Ministerului Educației Naționale de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

2 aprilie – 8 aprilie 2019: Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

8 aprilie  – 10 aprilie 2019: Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

11 aprilie 2019: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

12 aprilie –  19 aprilie 2019: Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a  cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.