Model Contract Individual de Munca 2019 pentru cadrele didactice

Pe langa Contractul Colectiv de Munca pentru Invatamantul Preuniversitar – valabil in 2019, fiecare cadru didactic semneaza un contract individual de munca. Va prezentam un model de contract individual, asa cum va arata el la angajare.

Potrivit art. 10 din Codul muncii, „contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu”.
Va prezentam un model de Contract Individual de Munca 2019 pentru cadrele didactice:
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. ….in registrul general de evidenta a salariatilor
CAPITOLUL A: Partile contractului
Angajator – persoana juridica/………………… cu sediul in ………………….., cod fiscal …………, telefon………………, reprezentata legal prin………….., in calitate de……………
si
salariatul/salariata – domnul/doamna …………………… , domiciliat(a) in localitatea ……………., str.
………. nr. ……….., bl. ………., sc. ………., ap ………., judetul/sectorul…………….., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ……nr. ………, eliberat(a) de   la data de …………., CNP ………………….., autorizatie de munca / permis de sedere in scop de munca seria………….nr. …………….  din data ………….,
 am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
CAPITOLUL B: Obiectul contractului:
Reglementarea raporturifor de munca dintre partile semnatare.
CAPITOLUL C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata……………..  urmand sa inceapa activitatea la data de ………………….
b) determinata, de ………….  luni, pe perioada cuprinsa intre data de …………….. si data
de ………………  / pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului
de post/pe post vacant.
CAPITOLUL D. Locul de munca:
1. Activitatea se desfasoara la
(clasa/laborator/biblioteca/sectie/atelier/birou/serviciu/compartimentetc.) …………….. din sediul unitatii/institutiei / alt loc de munca organizat al angajatorului (structura fara personalitate juridica)………….
2. in lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:
………………….
CAPITOLUL E. Felul muncii:
Functia/meseria …………….conform Clasificarii ocupatiilor din Romania.
CAPITOLUL F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.
CAPITOLUL F1: Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului (stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii tineretului si sportului si/sau Regulamentul intern):
……………………………
CAPITOLUL G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2, Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza:   (ore
zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de …….ore/zi, …….. ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza:   (ore
zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditille regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
CAPITOLUL I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ……….  zile lucratoare, in raport cu
durata muncii (norma intreaga, frac(iune de norma) si conform prevederilor art. 29 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar.
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ……zile lucratoare.
Concediul se va efectua conform programarii si intelegerii dintre parti.
CAPITOLUL J. Salariul
1. Salariul de baza lunar brut …………. lei.
2. Alte elemente constitutive:
a)sporuri……………………
b) indemnizatii ……………….
b1) prestatii suplimentare in bani
b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura
c)alte adaosuri
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat.
4. Data la care se plateste salariul este ……………..
5. Partile convin ca urmatoarele obligatii banesti ale salariatului sa fie achitate prin serviciile financiar contabile ale unitatii: cotizatia sindicala, contributiile si ratele la C.A.R. si banci etc .
 ‘ Se vor prevede toate spontrile ce se cuvin fiecarui salariat in functie de conditiile in care isi desfasoara activitatea.
CAPITOLUL K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
-echipament individual de protectie
-echipament individual de lucru
-materiale igienico-sanitare
-alimentatie de protectie
-alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca
CAPITOLUL L. Alte clauze:
– perioada de proba este de …………………
– perioada de preaviz in cazul concedierii este de ……….. zile lucratoare, conform
Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat sau contractului colectiv de munca;
– perioada de preaviz in cazul demisiei este de……….  zile calendaristice, conform
Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat sau contractului colectiv de munca;
– in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatille prevazute la art. 18 atin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, se vor regasi si in contractul individual de munca;
– alte clauze.
CAPITOLUL M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
– dreptul la salarizare pentru munca depusa;
– dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
– dreptul la concediu de odihna anual;
– dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
– dreptul la securitate si sanatate in munca;
– dreptul la acces la formare profesionala.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
– obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
– obligatia de a respecta disciplina muncii;
– obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
– obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
– obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
– sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
– sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
– sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
– sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
– sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
al) sa acorde saiariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
– sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca, potrivit specificului activitatii.
– sa informeze salariatul asupra conditillor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
– sa elibereze, la cerere, orice documente care atesta calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
– sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
– obligatii care revin angajatorului potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE;
– alte obligatii, in functie de specificul unitatii.
CAPITOLUL N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul unitatii/institutiei/sectorului de activitate Invatamant preuniversitar, inregistrat sub nr……../……… la Inspectoratul teritorial de munca al judetului/municipiului………..  /Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale si contractului colectiv de munca aplicabil.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
CAPITOLUL O. Confiictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta potrivit legii.
Angajator, Salariat
Semnatura
Data
Reprezentant legal,
Pe data de ………. prezentul contract inceteaza in temeiul art. …….. din
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in urma indeplinirii procedurii legale.
Angajator,
……………..