PROCEDURĂ privind PROGRAMUL NAŢIONAL “ŞCOALA DE ACASĂ”

Descarcă documentul

 

PROCEDURĂ

privind

Programul Naţional “ŞCOALA DE ACASĂ”

Cod: PO- CŞA-01

Ediția I , Revizia 0, Data: 6. VIII. 2020

 

 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii documentate:

 

Nr.

crt.

Elemente privind

responsabilii /

operaţiunea

Numele şi prenumele  

Funcţia

 

Data  

Semnătura

 

1 2 3 4 5
1.1. Elaborat GRIGORE MIRELA Membru Comisia de Implementare a Programului naţional „Şcoala de acasă” 6.08.2020
1.2. Verificat RĂILEANU LUMINIŢA Coordonator CEAC 6.08.2020
1.3. Avizat MANOLACHE VIORICA Preşedinte

SCIM

6.08.2020
1.4. Aprobat ECHIMESCU VALERIU Director 6.08.2020

 

 

 1. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii documentate:

 

Nr. Crt. Ediţia sau, dupăcaz, revizia în cadrul ediţiei Componentă revizuită Modalitatea reviziei Data la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei
1 2 3 4
2.1 Ediția I x x August 2020

 

 

 

 1. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii

 

Nr.

crt.

Scopul

Difuzării

Exemplar

nr.1

 

Compartiment

 

Funcţia

Nume şi

prenume

Data

Primirii

Semnătura
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare Electronic+ tipărit Comisia de implementare a programului „Şcoala de acasă”

 

Prof. înv. primar/

Profesori/ personal didactic auxiliar

 

Cf. deciziei

Nr. 99/6.08.2020

 

3.2. Informare Electronic+ tipărit Consiliul de Administrație

CŞA

Consilier educativ

Prof. înv. primar/

Profesori

 

Echimescu Valeriu

Prof. înv. primar/

Profesori/ consilier educativ-

cf. statului de funcţii

 

3.3. Evidență Electronic+ tipărit CEAC Secretar CEAC Cocoş Aurora
3.4. Arhivare Tipărit CEAC Secretar CEAC Cocoş Aurora
3.5. Postare pe site-ul şcolii Electronic/ scanat Informatizare Informatician Stan Sorin

 

 1. Scopul procedurii

 

Reglementează modul de aplicare a Programului national ŞCOALA DE ACASĂ la nivelul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Râmnicu Sărat

 

 1. Domeniul de aplicare

 

Procedura se adresează:

 • Directorului Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Râmnicu Sărat;
 • Directorului adjunct al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Râmnicu Sărat;
 • Comisiei de implementare a Programului Naţional „Şcoala de acasă”;

 

Aplicabilitatea ei demarează din momentul aprobării ei de către directorul unității de învățământ și înregistrarea în registrul de intrări-ieșiri.

 

 1. Documente de referinţă

 

6.1. Legislaţie primară

 

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Prevederile art. 4, alin. (1), art. 38, alin. (1), art. 39, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri de prevenire şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19;
 • 1, alin. 1 din HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19;
 • 1, art. 2 şi art. 3, alin. 2 din HG nr. 370/2020 privind aprobarea Programului national “Şcoala de acasă” şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului;
 • OM al Educaţiei şi Cercetării şi al Sănătăţii nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României;
 • 15, alin. 3 din HG nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei;
 • HG 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19;
 • Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din2016

 

6.2. Legislaţia secundară

 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

 

6.3. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice

 • Regulamentul de Ordine Interioară al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Râmnicu Sărat

 

 1. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi

 

Nr.crt. TERMENUL DEFINIŢIA ABREVIEREA
4.1. Procedură Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor care trebuie urmați, a metodelor de lucru și a regulilor de aplicare în vederea realizării unei activități. P
4.2. Procedură de sistem procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul instituției. PS
4.3. Ediție forma inițială sau actualizată a unei proceduri operaționale Ed
4.4. Revizie acțiune de modificare a uneia sau mai multor componente ale PG R

 

4.5. Comisia “Şcoala de acasă” Comisia de implementare a programului Naţional “Şcoala de acasă” CŞA
4.6. Aprobare Confirmarea scrisă, semnătura şi datarea acesteia, a autorităţii desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectivului document în organizaţie A
4.7. Elaborare Detalierea pe capitole şi paşi a acţiunilor de urmat pentru implementare E
4.8. Verificare Confirmare prin examinare şi furnizare de dovezii obiective de către autoritatea desemnată (verificator), a faptului că sunt satisfăcute cerinţele

specificate, inclusiv cerinţele SCIM

V
4.9. Aplicare Desfăşurarea propriu-zisă a acţiunilor elaboraţe anterior Ap
4.10. Avizare Confirmarea scrisă, semnătura şi datarea acesteia, a autorităţii desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectivului document în organizaţie Av

 

 1. Descrierea procedurii

 

Programul naţional „Şcoala de acasă” se referă la achiziţionarea de către MEC a 250.000 de dispozitive electronice cu conexiune la internet pentru elevii din învăţământul primar, gimnezial şi secundar, formă de învăţământ zi şi cu frecvenţă, înmatriculaţi la început de an şcolar în unităţile de învăţământ de statș elevi care provin din medii defavorizate; elevi ai căror familii nu deţin nici un dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum şi pentru elevii care nu deţin, în folosinţă personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

De acest program beneficiază şi elevii de cetăţenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanşarea pandemiei de Covid-19 şi care nu dispun de un dispozitiv electrionic cu conexiune la internet.

În vederea aplicării Programului naţional „Şcoala de acasă”, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Râmnicu Sărat elaborează prezenta procedură operaţională.

Criteriilor generale de selecţie primară ale beneficiarilor menţionate de MEC li se adaugă următoarele criterii specifice stabilite în cadrul Consiliului Profesoral, din data de 6 august 2020 şi aprobate în cadrul Consiliului de Administrație, tot din 6 august 2020:

– venit pe membru de familie sub 250 lei (venit lunar net mai mic decât salariul minim net pe economie de 1263 lei);

– elevi din medii defavorizate (familii monoparentale, diagnosticați cu anumite boli cronice)

 

8.1. Directorul unităţii şcolare:

 

 • Numeşte prin decizie Comisia de implementarea a Programului naţional „Şcoala de acasă” la nivelul şcolii;
 • Elaborează criterii specifice la nivelul unităţii şcolare pentru selecţia beneficiarilor;
 • Coordonează şi monitorizează aplicarea prezentei proceduri;
 • Informează potenţialii beneficiari cu privire la prevederile prezentei proceduri, precum şi ale OMEC 4738/2020;
 • Fundamentează necesarul de dispozitive electronice cu conexiune la internet pe baza cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere ale părinţilor/tutorilor legali ai elevilor;
 • Transmite cu promptitudine către ISJ Buzău situaţia centralizată, precum şi toate datele solicitate;
 • Răspunde solicitărilor ISJ Buzău în vederea bunei desfăşurări a Programului naţional „Şcoala de acasă”;
 • Realizează distribuirea dispozitivelor către beneficiari şi încheie contracte de comodat;
 • Colectează datele necesare feedback-ului şi realizează evaluarea Programului la nivelul unităţii şcolare, transmiţând date şi informaţii prin SIIR

 

 

8.2. Comisia de implementare a Programului naţional „Şcoala de acasă”:

 

 • Elaborează Procedura operaţională privind Programul naţional „Şcoala de acasă”, la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Râmnicu Sărat;
 • Pune în aplicare prevederile prezentei proceduri;
 • Realizează situaţia centralizată la nivel de unitate a necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, conform criteriilor de selecţie stabilite în Consiliul Profesoral şi aprobate în Consiliul de Administraţie;
 • Monitorizează înregistrarea dispozitivelor în inventarul unităţii şcolare;
 • Realizează distribuirea dispozitivelor către beneficiari în baza unui contract de comodat;
 • Centralizează cererile, declaraţiile pe propria răspundere şi contractele de comodat şi asigură arhivarea documentaţiei;
 • Colectează datele necesare feedback-ului, pe care le aduce la cunoştinţa directorului

 

 

 1. Resurse necesare:

 

 • Resurse materiale

– Computer;

– Imprimantă;

– Copiator;

– Consumabile (cerneală/toner/hârtie xerox);

– Tipizate (cereri, declaraţii pe propria răspundere, contracte de comodat);

– Dosare

 

 

 • Resurse umane
 • Membrii Comisiei de implementare a Programului Naţional « Şcoala de acasă » ;
 • Director

 

 • Resurse financiare

                      –

 1. Listă de distribuţie (difuzare) a procedurii

 

Nr. crt. Scopul difuzării Compartimentul Nume şi prenume Data

transmiterii

Nr. exemplar Semnătura
1. Arhivare CEAC Cocoş Aurora 1
2. Informare Management Echimescu Valeriu 2
3. Evidenţă şi aplicare CEAC/CŞA Răileanu Luminiţa/

Grigore Mirela

 

 

3

 

 

 1. Formular evidență modificări
Nr.

crt.

Ediția Data ediției Revizia Data reviziei Nr.

pag.

Descriere modificare Semnătura conducătorului departamentului
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Formular analiză procedură

 

Nr.crt. Compartiment Nume și prenume conducător compartiment Înlocuitor de drept sau delegat Aviz favorabil Aviz nefavorabil
Semnătura Data Observații Semnătura Data
   

 

 

           

 

 1. Anexe/formulare

 

ANEXA 1- Cerere- tip părinte/ tutore legal pentru atribuirea unui dispozitiv electronic cu conexiune la internet

 

 

 

Domnule Director,

 

Subsemnatul/ Subsemnata……………………………………………….. cu domiciliul în ………………………………………………………………….………….., identificat cu C.I., Seria……, Nr. ………., CNP ………………………………….., părinte/ tutore legal al elevei/ elevului…………………………………………, înscris la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Râmnicu Sărat, în clasa ……….., vă rog să-mi aprobaţi distribuirea unui dispozitiv electronic cu conexiune la internet în baza Programului Naţional « Şcoala de acasă » pentru fiica/fiul meu.

Menţionez că familia nu dispune de nici un dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum şi că elevul/a nu deţine în folosinţă personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

 

 

 

Data:                                                                                                                           Semnătura:

 

 

 

DOMNULUI DIRECTOR

AL ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 RÂMNICU SĂRAT

 

 

ANEXA 2: Declaraţie pe propria răspundere a părintelui/ tutorelui legal

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/ Subsemnata……………………………………………….. cu domiciliul în ………………………………………………………………….………….., identificat cu C.I., Seria……, Nr. ………., CNP ………………………………….., părinte/ tutore legal al elevei/ elevului…………………………………………, înscris la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Râmnicu Sărat, înclasa ………..,

Cunoscând prevederile art. 326 Noul Cod Penal, referitoare la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că familia nu dispune de niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum şi că elevul/a nu deţine în folosinţă personală un dispozitiv electronic  cu conexiune la internet.

 

Atât declar şi semnez.

 

ANEXA 3: Contract de comodat

                                                                                                             

CONTRACT DE COMODAT

 

 1. PĂRŢILE:

      Şcoala Gimnazială Nr. 1, cu sediul în Râmnicu Sărat, Str. Ştefan cel Mare, Nr. 17, reprezentat de director prof. Echimescu Valeriu, în calitate de comodant

Şi

Dl/D-na…………………………………………………………………., cu domiciliul în …………………………………………………………………….., părinte/tutore legal al elevului/ei………………………………..…………….., în calitate de comodatar, au convenit la încheierea prezentului contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze:

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1  Obiectul contractului constă în darea în folosinţă gratuită a dispozitivului electronic cu conexiune la internet, prevăzut în ProgramulNaţional “Şcoala de acasă”, cu seria……………., nr. ……………..

Art.2 Predarea-primirea obiectului comodatului se va realize în baza unei cereri scrise şi a unei declaraţii pe propria răspundere a comodatarului (părintelui/ tutorelui legal), potrivit căreia familia sau potenţialul beneficiar al Programului nu deţine niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

 

 • DURATA CONTRACTULUI

Art. 3  Durata contractului este de 1 (un) an şcolar, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la finalizarea studiilor de învăţământ în această unitate şcolară.

Art. 4  În cazul în care elevul care beneficiază  de obiectul comodatului se transferă la altă unitate de învăţământ sau nu mai este înmatriculat în unitatea noastră şcolară, va preda dispozitivul electronic cu conexiune la internet Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Râmnicu Sărat.

 

 1. OBLIGAŢIILE COMODATARULUI

Art. 5  Comodatarul se obligă:

 1. a) Să se îngrijească de conservarea bunului dat în folosinţă gratuită ca un bun proprietar;
 2. b) Să întrebuinţeze bunul numai pentru destinaţia determinată prin natura lui;
 3. c) Să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepţia întrebuinţării normale şi fără culpă din partea sa;
 4. d) Să nu încredinţeze bunul cu orice titlu unei terţe persoane;
 5. e) Să restituie bunul la scadenţă în natura sa specifică.

 

 1. RĂSPUNDEREA COMODATARULUI

Art. 6 Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a lucrului, dacă nu se dovedeşte că deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fără culpă din partea sa.

 1. OBLIGAŢIILE COMODANTULUI

Art. 7  a) Să cedeze dreptul de folosinţă gratuită asupra bunului şi să nu îl împiedice să folosească bunul până la termenul stabilit;

 1. b) Să nu solicite bunul înainte de trecerea termenului convenit sau, în lipsă de convenţie, înainte de a fi servit la trebuinţă, pentru care s-a dat cu împrumut;
 2. c) Să suporte prejudiciul suferit de comodatar dacă avea cunoştinţă de vicii ascunse ale bunului împrumutat şi de care nu l-a prevenit pe comodatar.

 

 • DREPTURILE COMONDATARULUI ŞI COMODANTULUI

Art. 8  Dreptul comodatarului constă în asigurarea de către comodant a folosinţei bunului pe durata contractului.

Art. 9  Drepturile comodantului sunt:

 1. a) Să solicite rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu îşi respect obligaţiile prevăzute în prezentul contract;
 2. b) Poate cere restituirea bunului înainte de împlinirea termenului stipulat în prezentul contract, atunci când comodatarul, ca urmare a mobilităţii, se transferă la o altă unitate şcolară sau nu mai este înmatriculat la unitatea şcolară de la care a beneficiat de obiectul prezentului contract.

 

 • FORŢA MAJORĂ

Art. 10  Niciuna din părţile contractante nu răspunde pentru neexecutarea la termen şi/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau partial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de cazul fortuit sau forţă majoră, aşa cum sunt definite în lege;

Art. 11  Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;

Art. 12  Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolute invincibil şi inevitabil.

 

 1. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art. 13  Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie  rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

Art. 14  În cazul în care nu este posibilă soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti de drept comun competente din România.

 

 1. CLAUZE FINALE

Art. 15  Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Noului Cod Civil Român, precum şi celelalte reglementări în vigoare în materie.

Art. 16  Prezentul contract a fost încheiat astăzi în 2 (două) exemplare originale, ambele cu aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

 

    COMODANT,                                                                                       COMODATAR,

Director,

Prof. EchimescuValeriu

 

Cuprins:

 

Numărul componentei

în cadrul procedurii

 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii

 

Pagina

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 1/12
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 1/12
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii 2/12
4. Scopul procedurii 2/12
5. Domeniul de aplicare 2/12
6. Documente de referinţă 3/12
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 3/12
8. Descrierea procedurii 4/12
9. Resurse necesare 5/12
10. Lista de difuzare a procedurii 6/12
11. Formular evidență modificări 6/12
12. Formular analiză procedură 6/12
13. Anexe/Formulare 7/12
14. Cuprins 11/12